Protokoll fört vid Marsta samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma den 16 juni 2020 kl.19.OO

Plats: Utomhus vid Vika IF

Antal representerade fastigheter enligt närvarolista: 25


 1. Jan Karmeland öppnade stämman och hälsade alla deltagare välkomna.
 2. Till stämmans ordförande respektive sekreterare valdes Jan Karmeland och Katarina Karmeland.
 3. Nils Nessling och JC Menot valdes att räkna eventuella röster samt att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.
 4. Stämman beslutade att behörigt utlysande skett stadgeenligt men med tillägget att kallelsen i kommande årsstämmor skall innehålla:
  • Revisionsberättelsen (enligt SFL lagen om förvaltning av samfälligheter)
  • Valberedningens förslag (enligt doktrinen i SFL)
  • Vid föreslagna beslut som avviker från formalia tex stadgeändring ska den gamla och den föreslagna lydelsen framgå i kallelsen.
 5. Stämman godkände dagordningen.
 6. Verksamhetsberättelsen (bilaga 1) samt årsbokslutet gicks igenom och stämman beslutade att fastställa den samt att godkänna styrelsens förslag till disposition av 2019 års resultat enligt bilaga 2.
 7. Revisionsberättelsen (bilaga 3) gällande redovisning och förvaltning av samfälligheten år 2019 lästes upp. Inga anmärkningar föreligger.
 8. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen gällande verksamhetsåret 2019.
 9. Inga motioner har inkommit från medlemmarna.
 10. Inkomst- och utgiftsstaten gicks igenom. Stämman beslutade att fastställa inkomst- och utgiftsstaten enligt bilaga 4 samt debiteringslängden för 2020 vilket innebär att avgiften för 2020 blir oförändrad, 1350: -/andel och år.
 11. Stämman beslutade att fastställa valberedningens förslag till arvode om 52 500: - tillika fördelning.
 12. Stämman beslutade att bifalla den föreslagna stadgeändringen (bilaga 5) vilken direktjusterades.
 13. Val av styrelseledamöter och funktionärer enligt valberedningens förslag (bilaga 6) godkändes av mötet:

       Ledamot (ordförande 1 år) Fyllnadsval 1 år, Monica Pettersson

       Ledamot Nyval 2 år, Cecilia Pagard

       Ledamot Nyval 2 år, Jean-Claude Menot

       Ledamot Omval 2 år, Anders Hansson

       Ledamot Fyllnadsval 1 år, Gunilla Svensson

       Ledamot Nyval 1 år, Tomas Hagman

       Suppleant Nyval 1 år, Matz Carlsson

       Suppleant Nyval 1 år, Modesta Lesina

14. Stämman beslutade att förslag till styrelse inför årsstämman 2021 ska lämnas av styrelsen, likväl förslag        av arvodesfördelning lämnas av styrelsen.

15. Stämman beslutade om oförändrad teckningsrätt, d.v.s. två i förening genom ordförande, kassör och       

      sekreterare. I bankärenden via internetbanken tecknas firman av dessa var och en för sig.

16. Val av extern revisor: Auktoriserad revisor Karin Ekstrand

17. Inga övriga frågor fanns.

18. Stämmoprotokollet kommer att publiceras på samfällighetens hemsida, vilken har adress: storavika.se,          flik "samfälligheten". För papperskopia kontaktas styrelsen via msff@storavika.se .

Observera


att samfälligheten nu äger sin egen domän, vilket innebär att hemsidesadress

och information gällande kontakt via e-post har ändrats sedan protokollet skrevs.

Den nya e-postadressen är info@marstasff.se.